تنهایی

 دلیل تنهایی ما

 

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف دیگران عاشقانهاى مرا میخوانند و تو.حتى نگاه نمیکنی
انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند

و آن شخص برایش یک غریبه باشد ،

می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند

و تا آخر عمر فراموشش نکند ...
/ 1 نظر / 17 بازدید